Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

Połaczenie Spółek

INFORMACJA
o połączeniu Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich sp. z o.o. oraz Saksońsko-Śląskiej Unii Betonowej sp. z o.o.
 
Jak wynika z danych ujawnionych rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 10 listopada 2015 r. na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpiło połączenie spółki Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmująca, dalej PPKMiL), ze spółką Saksońsko-Śląską Unią Betonową sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmowana, dalej SŚUB).
 
Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Zgodnie z przepisem art. 494 § 1 k.s.h. Spółka przejmująca z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wobec tego z dniem połączenia PPKMiL stała się stroną wszelkich umów zawartych przez SŚUB bez konieczności ich aneksowania czy zawierania jakichkolwiek dodatkowych porozumień.
 
Poniżej zamieszczamy pełne dane rejestrowe spółki PPKMiL:
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59c, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077008
NIP: 6342409853
REGON: 276796798
Kapitał zakładowy: 1.909.600,00 zł
Zarząd:
  1. Mariola Herman – Cwykiel – Prezes Zarządu
  2. Jan Adamczak – Wiceprezes Zarządu
  3. Radosław Wesołowski – Wiceprezes Zarządu
 
Informujemy, że bez zmian pozostają dane rachunków bankowych. W związku z powyższym prosimy, aby wszelkie dokumenty (w tym faktury, jeżeli są wystawiane), zawierały wyżej wymienione dane spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich sp. z o.o. Dokumenty, w tym faktury wystawione począwszy od dnia 10 listopada 2015 r., zawierające dane Saksońsko-Śląskiej Unii Betonowej sp. z o.o., wymagać będą dokonania stosownej korekty.

Kontakt

PPKMiL Sp.z o.o. ul.Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice
NIP 634-24-09-853
+48 32 338 08 70
sekretariat@ppkmil.com.pl sprzedaz@ppkmil.com.pl