Najlepsza
jakość

kruszyw
na rynku

RODO

Klauzule Informacyjne związane  z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)

 
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy Panu/Pani jako osobie świadczącej usługi/dostarczającej towary na rzecz naszej Spółki informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach niezbędnych do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług/dostawę towarów lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takich umów;
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym m.in. obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych oraz obowiązków archiwizowania (przechowywania) danych osobowych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: banki, operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawca poczty e-mail administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub wykonania.
 
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ
ZA POMOCĄ TELEFONU LUB WIADOMOŚCI E-MAIL
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych jako naszego kontrahenta:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
 1. jeżeli kontaktujesz się z nami w związku z zawartą umową lub jesteś zainteresowany zawarciem z nami umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach niezbędnych do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takich umów;
 2. jeżeli kontaktujesz się z nami w pozostałych sprawach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o Pana/Pani zgodę oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na możliwości odpowiadania na kierowane maile i telefony, w sprawach związanych z prowadzoną działalności gospodarczą oraz obrona przez ewentualnymi roszczeniami.
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: hostingodawca poczty e-mail administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody – do czasu jej cofnięcia.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. WYCOFANIE ZGODY
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji umowy jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy. W zakresie danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem umownym. Odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub wykonania.
 
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych jako naszego kontrahenta:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach niezbędnych do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takich umów;
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym m.in. obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych oraz obowiązków archiwizowania (przechowywania) danych osobowych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawca poczty e-mail administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji umowy jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy. W zakresie danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem umownym. Odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub wykonania.
 
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrona mienia administratora, pracowników administratora i osób trzecich oraz zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładów produkcyjnych administratora, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: kancelarie prawne, w przypadku gdyby Pana/Pani dane osobowe okazały się konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora  do nadpisania nagrania przez rejestrator - nie dłużej niż 30 dni od zarejestrowania nagrania, a w przypadku fragmentów nagrań zabezpieczonych jako dowody w postępowaniach prowadzonych na podstawie prawa lub powzięciu informacji, iż mogą stanowić dowody w takich postępowaniach – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania albo upływu okresów przedawnienia.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wejście na obszar objęty monitoringiem będzie skutkowało zarejestrowaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku i ewentualnych numerów rejestracyjnych pojazdów.
 
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy Pana/Panią jako przedstawiciela (np. przedstawiciela ustawowego, członka organu, pełnomocnika, pracownika) podmiotu świadczącego usługi/dostarczającego towary na rzecz Spółki, że:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot) i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) zostały udostępnione administratorowi przez jego kontrahenta (dostawcę towarów i usług, którego jest Pan/Pani przedstawicielem, a w zakresie danych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, księgi wieczyste) pochodzą one również z tych rejestrów, o ile pozyskanie danych z tych rejestrów okaże się potrzebne w celu zawarcia i/lub wykonania umowy o świadczenie usług/dostawę towarów pomiędzy administratorem a wskazanym wyżej dostawcą.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wskazanego w pkt II. powyżej dostawcę administratora, którego jest Pan/Pani przedstawicielem, stanowiących doprowadzenie do zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług/dostawę towarów pomiędzy administratorem a wskazanym wyżej dostawcą, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawca poczty e-mail administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy z dostawcą towarów i/lub usług, którego jest Pan/Pani przedstawicielem lub wykonanie takiej umowy.
 
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy Pana/Panią jako przedstawiciela (np. przedstawiciela ustawowego, członka organu, pełnomocnika, pracownika) naszego kontrahenta, że:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot) i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) zostały udostępnione administratorowi przez jego kontrahenta, którego jest Pan/Pani przedstawicielem, a w zakresie danych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, księgi wieczyste) pochodzą one również z tych rejestrów, o ile pozyskanie danych z tych rejestrów okaże się potrzebne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez administratora ze wskazanym wyżej kontrahentem administratora.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wskazanego w pkt II. powyżej kontrahenta administratora, którego jest Pan/Pani przedstawicielem, stanowiących doprowadzenie do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem a wskazanym wyżej kontrahentem, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawca poczty e-mail administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie z kontrahentem administratora, którego jest Pan/Pani przedstawicielem, umowy lub wykonanie takiej umowy.
 
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACJI
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach niezbędnych do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnie zawarcia umowy o pracę – w zakresie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody – w zakresie pozostałych danych osobowych oraz w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: operatorzy pocztowi lub kurierzy (w przypadku konieczności doręczenia Panu/Pani korespondencji), hostingodawca poczty e-mail administratora, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora:
 1. do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego; albo
 2. w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych zawartych w złożonych przez Pana/Panią dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych, przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora – Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu czasu, na jaki powyższa zgoda została wyrażona lub do czasu jej wycofania; albo
 3. w zakresie danych osobowych istotnych z punktu widzenia dochodzenia lub obrony roszczeń, co do których przepisy prawa nie przewidują obowiązku ich przechowywania przez określony okres czasu - do przedawnienia potencjalnych roszczeń, co do zasady nie dłużej niż 3 lata, do końca roku kalendarzowego.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. WYCOFANIE ZGODY
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 w zw. z art. 221 § 2 ustawy – Kodeks pracy, ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
 
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych jako naszego współpracownika, świadczącego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach niezbędnych do wykonania zawartych z Panem/Panią umowy lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takich umów
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:
 1. udostępnianie Pana/Pani służbowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, stanowisko, służbowy nr telefonu, służbowy adres e‑mail) kontrahentom (w szczególności klientom i dostawcom oraz potencjalnym klientom i dostawcom) oraz współpracownikom administratora, na potrzeby prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej (w tym w celu zawarcia i wykonywania umów);
 2. ochrona mienia administratora, pracowników administratora i osób trzecich oraz zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i kontroli produkcji – w zakresie stosowanego przez administratora monitoringu wizyjnego
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
 1. banki (ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gliwicach, adres: ul. Zwycięstwa 52, 44-100 Gliwice; mBank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice, adres: al. Walentego Roździeńskiego 1a, 40-202 Katowice; Bank Gospodarstwa Krajowego, adres: ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice);
 2. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A., adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) i kurierzy;
 3. hostingodawca poczty e-mail administratora (home.pl S.A., adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin);
 4. podmioty świadczący na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora (M3.NET Sp. z o.o. sp.k., adres: ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała; AgemaHR Sp. z o.o., adres: Rzgowska 30, 93-172 Łódź; Soft Team Consulting Sp. z o.o., adres: ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2A/6, 40-384 Katowice);
 5. kontrahenci (w szczególności klienci i dostawcy usług i towarów oraz potencjalni klienci i dostawcy usług i towarów) administratora.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy wskazanej w pkt II ust. 1 powyżej, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W zakresie danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu stosowany przez administratora - do nadpisania nagrania przez rejestrator - nie dłużej niż 30 dni od zarejestrowania nagrania, a w przypadku fragmentów nagrań zabezpieczonych jako dowody w postępowaniach prowadzonych na podstawie prawa lub powzięciu informacji, iż mogą stanowić dowody w takich postępowaniach – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania albo upływu okresów przedawnienia.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie Pana/Pani danych osobowych:
 • których przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jest niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy;
 • których przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie udostępniania służbowych danych kontaktowych), jest niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy;
 • w pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
 
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 
 
 
KLAZUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE ZAKŁADU GÓRNICZEGO
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH I LEKKICH SP. Z O.O. Z SIEDZDZIBĄ W GLIWICACH
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych jako osoby przebywającej na terenie zakładu górniczego:
 
 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(44-100) przy ul. Bojkowskiej 59C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077008, NIP 6342409853, REGON 276796798, o kapitale zakładowym w wysokości 1.909.600,00 zł, dane kontaktowe: ul. Bojkowska 59C, 44-100 Gliwice, adres e-mail: sekretariat@ppkmil.com.pl, telefon kontaktowy: +48 32 338 08 70.
 
 1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot) zostały udostępnione administratorowi przez jego kontrahenta, tj. podmiot którego jest Pan/Pani przedstawicielem, a w zakresie danych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, księgi wieczyste) pochodzą one również z tych rejestrów, o ile pozyskanie danych z tych rejestrów okaże się potrzebne w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez administratora ze wskazanym wyżej kontrahentem administratora.
 
 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
 1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku prowadzenia ewidencji osób przebywających na terenie zakładu górniczego zgodnie z art. 117 pkt 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wskazanego w pkt II. powyżej kontrahenta administratora, którego jest Pan/Pani przedstawicielem, stanowiących doprowadzenie do zawarcia oraz wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem a wskazanym wyżej kontrahentem, a także w celu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
 
 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawca poczty e-mail administratora, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego administratora.
 
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
 
Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego.
 
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
 
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 
 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Kontakt

PPKMiL Sp.z o.o. ul.Bojkowska 59c, 44-100 Gliwice
NIP 634-24-09-853
+48 32 338 08 70
sekretariat@ppkmil.com.pl sprzedaz@ppkmil.com.pl